Địa phương Thành phố Hồ Chí Min Hồ Chí Min Tin tức, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa