Địa phương Hà Nội Hanoi Tin tức, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa